Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
      

Transportjuristerne skriver om coronavirus og force majeure i kontraktforhold

Onsdag 18. marts 2020 kl: 11:33
Af: Andersen Partners Advokatfirma

Der bliver lige nu løbende både i Danmark, på EU-niveau og globalt taget en række foranstaltninger for at bremse og inddæmme smitten med coronavirus (COVID-19). Det sker blandt andet i form af grænselukninger og udstedelse af eksportforbud. Senest har Tyskland udstedt et eksportforbud i forhold til medicinsk beskyttelsesudstyr

Disse foranstaltninger har eller kan få afgørende betydning for danske virksomheders muligheder for at opfylde deres forpligtelser og påberåbe sig de rettigheder, som virksomhederne måtte have over for andre danske eller udenlandske kontraktparter. 


I denne artikel behandler vi force majeure og umulighed i kontraktforhold. 


Praktiske tiltag
Førend det bliver relevant at se på, om man som virksomhed kan påberåbe sig force majeure eller umulighed og derved blive ansvarsfri for manglende opfyldelse af sine kontraktlige forpligtelser eller omvendt, om man som virksomhed må acceptere, at ens kontraktpart er ansvarsfri for manglende opfyldelse på grund af force majeure eller umulighed, bør man som virksomhed gøre følgende: 
  • Skabe sig overblik over kort- og langsigtede forpligtelser i forhold til virksomhedens kunder og samarbejdspartnere
  • Skabe sig overblik over indgåede aftaler, herunder bestemmelser i forhold til force majeure
  • Gå i dialog med kunder og samarbejdspartnere straks en risiko for manglende opfyldelse af en kontrakt kan forudses - en dialog på forkant er bedre end en diskussion på bagkant

Ved indgåelse af nye kontrakter bør der tages højde for de udfordringer, som coronavirus allerede indebærer og må forventes at komme til at indebære i fremtiden, så der tages højde for afledte forsinkelser og hændelser, som kan vanskeliggøre opfyldelse af kontrakterne. 


Force majeure eller umulighed 
Den nuværende situation stiller mange virksomheder i en vanskelig og eksistenstruende situation med udeblevne ordrer, problemer med at opfylde indgåede kontrakter osv.


Spørgsmålet er, om man som virksomhed i den nuværende situation kan påberåbe sig force majeure eller umulighed, og dermed være ansvarsfri i forhold til sin kontraktpart, eller om virksomheden i den modsatte situation kan kræve erstatning fra sin kontraktpart, på grund af kontraktpartens manglende opfyldelse af en kontrakt. 


Svaret herpå er ikke entydigt eller ens for alle kontrakter. Der vil være en lang række variabler, som varierer fra virksomhed til virksomhed, branche til branche og kontrakt til kontrakt. 


Om en virksomhed kan påberåbe sig coronavirussen som en force majeure begivenhed afhænger blandt andet af, om den indgåede kontrakt indeholder en force majeure bestemmelse og hvordan den er formuleret. 


Findes der ingen force majeure bestemmelser i parternes kontrakt, vil vurderingen afhænge af hvilket lands lov, der regulerer aftaleforholdet. En force majeure vurdering efter for eksempel engelsk ret er typisk væsentlig anderledes end en force majeure vurdering efter dansk ret. 


Om coronavirus kan kvalificeres som en force majeure begivenhed afhænger også af sammenhængen mellem coronavirus, og det problem med opfyldelse af aftalen, som foreligger eller kan forventes at komme til at foreligge. Dette må vurderes fra sag til sag. 


Konsekvenser af force majeure
I et kontraktforhold kan en part som udgangspunkt gøre såkaldte misligholdelsesbeføjelser gældende mod den part, som ikke opfylder forpligtelserne i henhold til kontrakten, for eksempel ved ikke at levere en vare til aftalt tid, eller ved ikke at levere overhovedet. 


Misligholdelsesbeføjelserne efter dansk ret indebærer hovedsageligt, at man har krav på kontraktens opfyldelse eller, at man kan ophæve kontrakten og/eller fremsætte et erstatningskrav i anledning af for eksempel mistet fortjeneste eller omkostninger forbundet med erstatningskøb af tilsvarende varer. 


Sådanne misligholdelsesbeføjelser kan dog ikke gøres gældende, hvis der foreligger en force majeure begivenhed, som typisk er:
  • En upåregnelig begivenhed
  • Som er uden for parternes kontrol
  • Som hindrer aftalens opfyldelse

Om en force majeure begivenhed foreligger, afhænger af en konkret vurdering af de nærmere omstændigheder. 


Hvis en part på trods af den eskalerende situation, der skyldes udbredelsen af coronavirus, indgår en aftale uden at tage forbehold for forsinkelser mv., taler meget for, at den pågældende part ikke efterfølgende kan påberåbe sig coronavirus som force majeure begivenhed. Dermed vil denne part kunne ifalde erstatningsansvar, eksempelvis i tilfælde af forsinket levering. 


På den anden side taler en allerede indgået længerevarende rammeaftale om levering af et produkt, som for eksempel er afhængig af råvarer og komponenter fra udenlandske underleverandører, for, at force majeure eller umulighed grundet coronavirus kan påberåbes og dermed suspendere leveringsforpligtelsen indtil videre. Det samme gælder i tilfælde af eksportforbud i relation til varer, som kontrakten vedrører, hvis tanken var, at de pågældende varer skulle eksporteres eller importeres til/fra udlandet.
Herunder gælder dog, at den virksomhed, som har forpligtet sig til at levere den pågældende vare, har en pligt til at undersøge, om aftalen kan opfyldes på andre måder. 


Efter dansk ret er det som udgangspunkt ikke nok, at en parts forpligtelse ikke kan opfyldes, fordi det bliver dyrere at opfylde kontrakten (typiske eksempler herpå er prisændringer i perioden fra aftaleindgåelse til opfyldelse, hvor retspraksis klart viser, at det er partens egen risiko, medmindre andet er aftalt). Kan en anden, men dyrere underleverandør benyttes, må virksomheden i givet fald selv bære den risiko. 


Et andet krav i dansk ret for at kunne påberåbe sig force majeure er underretningspligten. En kontraktpart, som vil gøre force majeure gældende, har pligt til loyalt at underrette sin kontraktpart om forholdet. Manglende underretning medfører erstatningsansvar for det tab, som kontraktparten kunne have undgået, hvis kontraktparten havde fået en rettidig underretning. 
Virksomheden skal være klar til at opfylde kontrakten, så hurtigt det kan lade sig gøre, efter force majeure begivenheden og dermed når hindringen for korrekt opfyldelse ikke længere eksisterer. 


Den part, som ønsker at påberåbe sig force majeure, har bevisbyrden og skal derfor bevise, at der foreligger en force majeure begivenhed, der hindrer korrekt opfyldelse af kontrakten. En virksomheds påberåbelse af force majeure kan anses som forventet (anticiperet) misligholdelse, og kan efter omstændighederne retfærdiggøre modpartens ophævelse, og der kan komme et retsligt efterspil. 


Fortolkning af force majeure-klausuler 
Mange samhandelsaftaler - også dem der er baseret på standardkontrakter udarbejdet af forskellige brancheorganisationer - indeholder en force majeure bestemmelse, som nærmere oplister specifikke situationer, hvor force majeure kan påberåbes. Den nærmere fortolkning af sådanne bestemmelser vil som allerede anført afhænge både af den konkrete formulering og hvilket lands ret, kontrakten er underlagt. 


Indeholder en kontrakt ikke en sådan force majeure klausul, er hovedreglen efter dansk ret, at kun ekstraordinære forhold kan fritage den part for ansvar, som har forpligtet sig til at levere en vare eller ydelse. Eksempler på sådanne ekstraordinære forhold er krig og naturkatastrofer. Andre omstændigheder som vejrforhold og leverandørsvigt kan typisk ikke medføre ansvarsfrihed efter almindelig dansk ret. 


Den dramatiske udvikling med lukning af grænser, eksportforbud mv. kan efter omstændighederne karakteriseres som en force majeure begivenhed efter dansk ret, som kan indebære, at manglende - rettidig - opfyldelse af en indgået kontrakt, ikke medfører erstatningsansvar for den kontraktpart, der misligholder kontrakten.


Efter dansk ret kan også betragtninger om umulighed være relevante. De konkrete omstændigheder er dog afgørende. Situationer, hvor en genstand kan fremskaffes, men til en højere pris, vil normalt ikke anses som umulighed. Et udtrykkeligt forbehold for forsinkelser kan selvfølgelig påberåbes også i den nuværende situation.  


Har parterne i en kontrakt udtrykkeligt anført, at force majeure ikke skal kunne påberåbes af parterne, gælder dette også i forhold til den nuværende situation med coronavirus. 
Klik venligst

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Transportjuristerne skriver om ny dom om gyldigheden af voldgiftsaftaler i rammeaftaler om transport
- Retten frifandt både speditør og vognmand
- Ny dom om vedtagelse af CMR-loven ved national vejstransport af gods
- Udlejningstrailere var involveret i færdselsuheld - og ender som en sag i Højesteret
- Sag om en uklar befragtningsaftale om et off-shore skib blev afgjort i retten
- Landevejsfragtfører frifundet for ansvar for bortkomst af gods under international landevejstransport
- Aflysning af flyafgang på grund af sygdom er ikke en ekstraordinær omstændighed
- Søfarendes arbejdsforhold forsømmes
- Vejledning til rederier og transportører vedrørende coronasmitte om bord på skibe er opdateret
- Transportjuristerne skriver om konsekvenser ved et No-deal Brexit
- Nye droneregler er på vej
- Tvist mellem rederi og speditør ender i Højesteret

Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
- så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
-

Klik venligst