Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
      
Transportjuristerne skriver om ny dom om gyldigheden af voldgiftsaftaler i rammeaftaler om transport
Voldgiftsbehandling er en yndet tvistløsningsmodel i erhvervsforhold. Selvom parterne ofte skal betale mere for voldgiftsdommernes arbejde end for de retsafgifter, der forfalder i forbindelse med behandlingen af en civil retssag ved de ordinære domstole, får parterne med voldgiftsbehandlingen ofte en hurtigere afgørelse af deres tvister end ved de ordinære danske domstole, hvor sagsbehandlingstiderne fortsat er stigende. I tillæg hertil sker voldgiftsbehandlingen altid bag ”lukkede døre”, ligesom voldgiftsafgørelsen i modsætning til domme fra for eksempel Sø- og Handelsretten ikke offentliggøres
31-05-2023 11:30
DOM OM ANSVAR FOR KEMIKALIEUDSLIP:
Retten frifandt både speditør og vognmand
For ganske nylig afsagde Sø- og Handelsretten en opsigtsvækkende dom om såvel den kontraherende og den udførende fragtføreres erstatningsansvar for følgeskader og udgifter til afværge- og oprydningsforanstaltninger efter lækage på en palletank med kemikalier (farvestof), opstået i forbindelse med losning af palletanken under en international landevejstransport
19-01-2023 09:36
TRANSPORTJURISTEN SKRIVER:
Ny dom om vedtagelse af CMR-loven ved national vejstransport af gods
I Danmark findes der ikke særlige lovregler, som regulerer fragtførerens ansvar for forsinkelse, bortkomst og beskadigelse af gods under en national dansk landevejstransport
04-08-2022 11:55

Udlejningstrailere var involveret i færdselsuheld - og ender som en sag i Højesteret
Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring - DFIM - har anket dom til Højesteret i to principielle sager om ansvarsforsikring på dansk indregistrerede sættevogne

21-06-2022 17:05
Mest læste
- Antallet af nyregistrerede lette lastbiler blev fordoblet i april

- - Der er som en drøm

- Truckrace fortsætter med samme titelsponsor

- Samkørselsplads ved Horsens holder flyttedag - ny og større plads står klar

- Tyske lastbilproducenter er størst blandt de lette

Seneste kommentarer
- Transportmesse 2023
- Biogaslastbil udledte 195 kg CO2 over 3.460 kilometer
- Den danske model
- turistchauffør
- SMART!
- rumænske chauffører og vognmand

Se mere debat her!

Sag om en uklar befragtningsaftale om et off-shore skib blev afgjort i retten
Sø- og Handelsretten afsagde i efteråret 2020 en dom, som endnu engang belyser vigtigheden af, at aftaler nedfældes på skrift, og at aftalevilkårene formuleres så klart som muligt
01-09-2021 11:11

TRANSPORTJURISTERNE SKRIVER:
Landevejsfragtfører frifundet for ansvar for bortkomst af gods under international landevejstransport
Det er i praksis sjældent, at en landevejsfragtfører frifindes for ansvar efter CMR-loven, fordi fragtførerens ansvar for bortkomst, beskadigelse og forsinkelse af godset, mens det er i fragtførerens varetægt, er et meget strengt ansvar. Sø- og Handelsretten frifandt dog for nylig en landevejsfragtfører for dette meget strenge ansvar
05-08-2021 10:30

TRANSPORTJURISTERNE SKRIVER:
Aflysning af flyafgang på grund af sygdom er ikke en ekstraordinær omstændighed
Den engelske Court of Appeal har afsagt dom om erstatning for aflyst flyafgang, hvor en pilots sygdom før afgang, ikke berettigede et luftfartsselskab til at nægte kompensation til de berørte passagerer
10-05-2021 15:15

INTERNATIONAL ARBEJDSORGANISATION:
Søfarendes arbejdsforhold forsømmes
Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) udtalte i december sidste år, at lande verden over har forsømt søfarendes rettigheder under corona-pandemien og dermed overtrådt en række grundlæggende bestemmelser under konventionen om søfarendes arbejdsforhold fra 2006 (Maritime Labour Convention - MLC)
12-03-2021 10:22

Vejledning til rederier og transportører vedrørende coronasmitte om bord på skibe er opdateret
International Chamber of Shipping (ICS) har sammen med en række internationale organisationer, udgivet en opdateret vejledning vedrørende coronasmitte. Vejledningen sigter mod at beskytte søfarendes sundhed og sikre maritim transport, så søfarende kan gå sikkert om bord på skibene
04-02-2021 16:14

Transportjuristerne skriver om konsekvenser ved et No-deal Brexit
Fredag 31. januar i år trådte Storbritannien ud af EU på de vilkår, der fulgte af den indgående udtrædelsesaftale. I overgangsperioden gælder alle EU-regler fortsat for Storbritannien's virksomheder, selv om Storbritannien ikke længere er medlem af EU. Overgangsperioden udløber imidlertid ved udgangen af 2020
06-11-2020 12:34

TRANSPORTJURISTERNE SKRIVER:
Nye droneregler er på vej
24. maj sidste år vedtog EU-Kommissionen forordning 2019/947 om regler for operation af droner. Forordningen fastsætter regler for, hvordan droneflyvninger i EU skal udføres i fremtiden. Droneflyvninger inddeles i tre kategorier, alt efter hvor risikofyldt flyvningen er og hvilke afværgeforanstaltninger, der er iværksat for flyvningen. EU-reglerne skulle oprindeligt finde anvendelse pr. 1. juli 2020, men blev på grund af situationen med Covid-19 udskudt til 31. december 2020
20-08-2020 15:03

Tvist mellem rederi og speditør ender i Højesteret
Dansk rederi kunne over for en dansk kunde ikke støtte ret på værnetingsklausulen i rederiets transportbetingelser, som blandt andet foreskrev, at retstvister skulle afgøres ved ”the English High Court of Justice in London”. Rederiet har anmodet om og fået adgang til at indbringe Østre Landsrets kendelse for Højesteret, idet spørgsmålet har afgørende betydning i relation til mange af de transporter, som rederiet udfører for sine danske kunder
13-08-2020 12:50

Transportjuristerne skriver om coronavirus og force majeure i kontraktforhold
Der bliver lige nu løbende både i Danmark, på EU-niveau og globalt taget en række foranstaltninger for at bremse og inddæmme smitten med coronavirus (COVID-19). Det sker blandt andet i form af grænselukninger og udstedelse af eksportforbud. Senest har Tyskland udstedt et eksportforbud i forhold til medicinsk beskyttelsesudstyr
18-03-2020 11:33

Transportjuristerne giver et overblik over de nye Incoterms 2020
Onsdag 1. januar 2020 trådte Incoterms 2020 i kraft. Incoterms 2020 er den seneste revision af Incoterms-klausulerne, som Det Internationale Handelskammer (International Chamber of Commerce - ICC) udarbejdede første gang i 1936, og som sidenhen løbende er blevet revideret. Denne artikel har til formål at beskrive de væsentligste ændringer i den nye version
16-01-2020 11:06

TRANSPORTJURISTERNE SKRIVER OM:
Cyberangreb og erstatningsansvar i transportsektoren
Transportsektoren spiller en stor rolle i det moderne samfund. På grund af transportsektorens afhængighed af teknologi, forventes det, at der i de kommende år kan ske en markant stigning i antallet af cyberrelaterede angreb. Der vil derfor kunne opstå situationer, hvor det skal afgøres, om en transportør er erstatningsansvarlig for sine kontraktsparters tab som følge af et cyberangreb mod transportøren
12-11-2019 18:17

Transportjuristerne skriver om kommende regler om leveringsvilkår
Det er tid til eftersyn af virksomhedens standard handelskontrakter samt salgs- og indkøbsbetingelser, da der er nye Incoterms på vej. Det er emnet i dette indlæg fra transportjuristerne
30-08-2019 10:23

Transportjuristerne skriver om nye EU-regler om droner
I juni offentliggjorde EU to nye regelsæt, som skal fremme udvikling i brugen af droner ved at fastsætte ensartede regler i hele EU. Baggrunden for reglerne er blandt andet et ønske om at øge sikkerheden for andre elementer i luften samt personer på jorden, når der bruges droner. Det er EU-Kommissionens opfattelse, at ubemandede luftfartøjer og luftfartøjssystemer, herunder droner, skal underlægges regler på samme vis, som bemandende luftfartøjer er
01-08-2019 08:00

TRANSPORTJURISTERNE SKRIVER:
Speditionsvirksomhed dømt for medvirken til ulovlig godskørsel
Retten i Glostrup afsagde onsdag 1. maj en dom over dansk speditionsvirksomhed. Virksomheden blev idømt en bødestraf for medvirken til en vognmands overtrædelse af godskørselsloven
17-07-2019 08:41

Transportjuristerne skriver om den nye tilladelsesordning for varebiler
Mandag 1. juli træder en ændring af godskørselsloven i kraft, hvorefter visse varebiler omfattes af nogle af de tilladelseskrav, som gælder for lastbiler i dag. Samtidig fastsættes der uddannelseskrav for varebilschauffører. Formålet med de nye regler er blandt andet at bekæmpe illegal arbejdskraft og øge trafiksikkerheden
06-05-2019 11:12

TRANSPORTJURISTERNE SKRIVER:
Skibsophugningsforordningen er trådt i kraft

20-03-2019 11:52

TRANSPORTJURISTERNE IM BREXIT-SITUATIONEN:
Myndighederne råder til at være forberedt på det værste
Forlader Storbritannien EU uden en udtrædelsesaftale, får det stor betydning for virksomheder, der handler med Storbritannien. En hård Brexit kommer for eksempel til at betyde øget eksport- og importkontrol for danske virksomheders handel med Storbritannien. Som en direkte konsekvens heraf opruster de danske myndigheder. Danske virksomheder, der handler med virksomheder i Storbritannien, bør nøje overveje konsekvenserne ved en mulig “Hard Brexit”, påpeger transportjuristerne
12-02-2019 12:29

TRANSPORTJURISTERNE GØR STATUS OVER EU'S VEJPAKKEN
EU-Parlamentets transportudvalg har nedstemt vejpakken - men er enige om nye cabotageregler
EU-Rådet blev i starten af december 2018 enige om en ny vejpakke. Dette udmundede sig i en generel indstilling, som afventede EU-Parlamentets godkendelse. Hermed så det lyst ud for vejpakken, som blandt andet indeholder nye regler om køre- og hviletid og udstationering for chauffører
11-02-2019 10:32

Højesterets dom åbner for at føre sager i Danmark
Højesteret har med en ny kendelse åbnet for muligheden for, at sager, der ikke umiddelbart er snævert forbundet med Danmark, alligevel kan anlægges ved en dansk domstol. Dommen slog fast, at der var værneting i Danmark for et dansk selskabs krav mod et hollandsk selskab

03-07-2018 08:00

TRANSPORTJURISTERNE SKRIVER:
Vestre Landsret har afsagt ny dom om anvendelsen af Incoterms
Vestre Landsret har i en dom taget stilling til, om hvorvidt leveringsklausulen ”CIF Bratislava”, som var aftalt mellem en dansk sælger og en tjekkisk køber i forbindelse med salg af en maskine, var udtryk for en aftale om, at leveringsstedet i EU-Domsforordningens forstand var på det sted, hvor der var sket overgivelse af varen til en selvstændig fragtfører, eller om det var udtryk for en aftale om, at leveringsstedet var i Bratislava i Slovakiet

03-05-2018 10:55

Transportjuristerne har set nærmere på højesteretsdom om flyrejser
Pakkerejsende vil fremover ikke længere blive kompenseret efter både pakkerejseloven og EU’s passagerforordning, såfremt de oplever en flyforsinkelse på mindst tre timer ved ankomst. Det er betydningen af en dom, som Højesteret afsagde 23. januar 2018 omkring forståelsen af reglerne vedrørende kompensation ved forsinkelse ved pakkerejser i passagerforordningen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har som en følge af dommen tilkendegivet, at styrelsen ændrer sin praksis ved behandling af klager efter passagerforordningen
13-02-2018 12:58

Transportjuristerne skriver om nyt fra luftfartens verden
Danmark har tiltrådt både Warszawa- og Montreal-konventionen, som regulerer flyselskabers ansvar for skader på passagerer og deres bagage, samt beskadigelse, bortkomst og forsinkelse af gods under international lufttransport. I tillæg hertil gælder den såkaldte ”denied boarding forordning” om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser
25-01-2018 11:18

Fra årsskiftet gælder der ændrede regler for flyvning med droner
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har revideret bydrone- og landdronebekendtgørelserne. Ændringerne, der træder i kraft 1. januar 2018, medfører blandt andet en skærpelse af kravet om praktisk flyveerfaring, mulighed for at fravige vigepligtsreglerne og ændrede regler om flyvehøjder og afstandskrav
19-12-2017 14:08

Danmark tiltræder Hong Kong-konventionen om ansvarlig ophugning af handelsskibe
Hong Kong-konventionen om sikker og miljømæssig forsvarlig skibsophugning blev vedtaget af FN’s Internationale Maritime Organisation (IMO) tilbage i maj 2009. Den 9. maj 2017 vedtog Folketinget et lovforslag om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om miljøbeskyttelse og lov om sikkerhed til søs, som sikrer hjemmelsgrundlaget til Danmarks tiltrædelse af Hong Kong-konventionen. Med loven giver Folketinget tillige sin tilslutning til Danmarks tiltrædelse af Hong Kong-konventionen. Danmarks tiltrædelse af Hong Kong-konventionen er dermed et lille skridt på vejen til at sikre, at en større del af verdens handelsflåde ophugges på en sikker og miljømæssig forsvarlig måde. Men ikrafttrædelsen har dog lange udsigter, da flere lande skal tiltræde konventionen, før den træder i kraft
11-10-2017 12:53

TRANSPORTJURISTERNE SKRIVER:
Dom understreger kravene om ansvarsfraskrivelser - selvom de findes i branchestandarder
Vestre Landsret har for nyligt forholdt sig til, om en ansvarsfraskrivelse i et sæt standardiserede leveringsbetingelser kunne anses for vedtaget. Landsrettens afgørelse viser, at der ved vidtrækkende ansvarsfraskrivelser selv i standardvilkår fra en brancheorganisation kan stilles strenge krav til vedtagelsen
03-10-2017 11:25

Lovgiverne har åbnet for selvkørende motorkøretøjer
Lørdag 1. juli trådte en ændring af Færdselsloven i kraft, hvorefter transport-, bygnings- og boligministeren kan give tilladelse til forsøg til almindelig færdsel på vej med selvkørende motorkøretøjer - uden at en fysisk person har fuld kontrol over køretøjet på den måde, som normalt er foreskrevet i Færdselsloven. Ved et selvkørende motorkøretøj forstås ifølge de nye regler et EU-typegodkendt eller nationalt godkendt motorkøretøj, som er teknisk indrettet således, at det er i stand til at køre helt eller delvist uden fører. En tysk kommission har set på en række udfordringer, som førerløse biler udløser

23-08-2017 12:10

EU-DOMSTOLEN OM FORSINKEDE FLY:
Arbejdsgiveren har ret til erstatningen
Afgørelse fra EU-domstolen vedrørende Montreal-konventionen: Arbejdsgiveren har krav på erstatning i anledning af forsinkelse af medarbejderes flyvning i forbindelse med tjenesterejser, hvis billetten er købt af arbejdsgiveren
02-06-2017 12:05

Transportjuristerne skriver om medvirkeransvar
I januar 2016 blev en dansk speditør ved retten i Horsens idømt en bøde på 15.000 kroner for at have medvirket til, at en bulgarsk vognmand udførte ulovlig cabotagekørsel i Danmark. I denne artikel kigger transportjuristerne nærmere på, hvad der skal til, førend en person eller virksomhed kan dømmes for strafbar ”medvirken”
02-05-2017 12:23

Transportnyhederne har været på nettet i 17 år
I dag - fredag 28. april - fejrer vi, at det er 17 år siden, at vi for første gang sendte en transportnyhed ud på nettet. I dagens anledning kan du tegne et abonnement til halv pris
28-04-2017 09:16

TRANSPORTJURISTEN SKRIVER:
Haag-reglernes artikel IV, nr. 5 er ingen begrænsning af rederens ansvar ved bulktransport

23-03-2017 17:09

Transportøren kan have ansvar for beskadigelse af andet end det transporterede gods
I transportbranchen er skader på det transporterede gods en almenkendt problemstilling, og de juridiske regler, der regulerer transportørens ansvar i sådanne tilfælde, er kendte i branchen. Men sommetider sker det, at der i forbindelse med transportens udførelse sker skade på kundens øvrige ejendom eller personale. I sådanne tilfælde er spørgsmålet, om transportøren er ansvarlig, noget vanskeligere at svare på. I det følgende belyses, hvorledes transportørens ansvar i disse tilfælde som udgangspunkt er reguleret i dansk ret
16-01-2017 12:09

Transportjuristen skriver om tysk enighed mellem speditører og transportkøbere
I oktober sidste år kunne man her på transportnyhederne.dk læse, at forhandlerne fra henholdsvis det tyske speditions- og logistikforbund og transportkøberforbundene ikke kunne blive enige om en revision af de Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp), men at begge parter i stedet valgte at offentliggøre egne ensidige betingelser under betegnelserne ADSp 2016 og DTLB. Den nye fælles aftale indeholder som noget nyt et selvstændigt og væsentligt udvidet afsnit om ”Compliance” - efterlevelse af regler om mindsteløn og minimumsvilkår samt forpligtelser for speditørerne om at organisere chaufførers arbejde således, at foreskrevne arbejds-, køre- og hviletider overholdes
21-12-2016 13:54

Manglende information afgjorde erstatningssag
Landevejsfragtførerens viden er afgørende for, om et køretøj er mangelfuldt i CMR-konventionen og CMR-lovens forstand
23-11-2016 13:08

Transportjuristen ser på jernbane- og landevejstransportørens ansvar for følgeskader
Baggrunden for denne artikel er en dom afsagt af retten i Rotterdam i Holland (Rechtbank Rotterdam) umiddelbart før sommerferien. Dommen belyser jernbane- og landevejstransportørernes ansvar for følgeskader i anledning af bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af det gods, som transportørerne befordrer, og er i den forbindelse en vigtig reminder om, at såvel jernbane- som landevejstransportører også kan ifalde andre typer ansvar, som ikke er begrænset i medfør af de kendte transportkonventioner
06-10-2016 12:57

Elektroniske CMR-fragtbreve - er den sidste hindring endeligt ryddet af vejen?
Den 1. juli i år trådte en ændring af CMR-loven i kraft, der ændrer kravene til digitale signaturer i elektroniske CMR-fragtbreve. Spørgsmålet er, om denne lovændring indebærer, at det elektroniske CMR-fragtbrev nu langt om længe bliver et reelt alternativ til det ”gammeldags” papirbaserede CMR-fragtbrev

24-08-2016 14:00

Sø- og Handelsretten har afsagt en interessant dom om landevejstransportørs ansvar for tyveri af godset
De seneneste sager både for Sø- og Handelsretten og for Højesteret om landevejstransportørens ansvar for tyveri af godset under international landevejstransport har handlet om, hvorvidt landevejstransportøren har handlet groft uagtsomt i forbindelse med tyveri af godset. Sø- og Handelsretten afsagde kort før sommerferien en interessant dom om en landevejstransportørs ansvar for tyveri af det transporterede gods, der bestod af pibetobak
27-07-2016 14:06

Højesteret har talt - flypassagerer får kompensation for forsinket fly
Højesteret har for nyligt i to sager afgjort, at flyselskaber ikke kan nægte at betale kompensation til passagerer for flyforsinkelse i visse tilfælde af tekniske fejl ved flyet. Der ligger angiveligt mellem 1.300-2.000 lignende sager, som omfatter tusindvis af passagerer, på standby. Sagernes behandling har afventet afgørelserne fra Højesteret med henblik på at få afklaret, hvornår man som flypassager kan forvente kompensation for forsinkelse i anledning af tekniske fejl
20-06-2016 11:09

Nye vægtkrav til containere - transportadvokaten kommer med opdatering
I artiklen ”Lad ikke vægten gå dig på - nye vægtkrav til containere” fra 17. marts 2016 blev de nye internationale krav til verificering af bruttovægten af en læsset container beskrevet. I det følgende gives der en status vedrørende implementeringen og ikrafttrædelsen af reglerne i Danmark

31-05-2016 11:31

TRANSPORTJURISTEN SKRIVER:
Lad ikke vægten gå dig på - nye vægtkrav til containere er på vej
Én af de vigtigste internationale konventioner vedrørende handelsskibes sikkerhed, den såkaldte SOLAS-konvention (”Safety of Life at Sea”), hvis første version blev vedtaget i 1914 på baggrund af Titanic-katastrofen, er endnu engang blevet ændret af den Internationale Maritime Organisation (IMO). Den 1. januar 2016 blev konventionen ændret, så bruttovægten af en læsset container fremover skal verificeres, førend containeren må tages ombord. Kravet er ment at skulle træde i kraft internationalt 1. juli 2016 og kommer til at gælde hovedparten af de læssede containere, der herefter skal befordres til søs
17-03-2016 13:27
-

Klik venligst