Klik venligst

Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp
Forsiden
      
DOKUMENTATION:

Aftalen mod social dumping på landevejene

Onsdag 15. januar 2020 kl: 13:01
Share  


Af: Redaktionen

Onsdag 15. januar kunne S-Regeringen melde, at et bredt flertal i Folketinget var blevet enige om en aftale mod social dumping på landevejene

Vi bringer aftalen i sin fulde ordlyd nedenfor:


Regeringen (S) og V, DF, RV, SF, EL, K, ALT og NB er enige om i fællesskab at sikre rammerne for, at vi kan fastholde et robust dansk arbejdsmarked med ordnede forhold og sædvanlige løn- og arbejdsvilkår for arbejde i Danmark, så danske og udenlandske virksomheder kan konkurrere på lige vilkår. Dette skal i videst mulig omfang ske inden for rammerne af den danske arbejdsmarkedsmodel, hvor løn- og arbejdsvilkår reguleres via kollektive overenskomster.


På vejtransportområdet er der særlige udfordringer med at sikre ordnede forhold for udenlandske chauffører, der kører i Danmark og udfordringer med at sikre fair og lige konkurrence for danske transportvirksomheder, som er presset af udenlandske transportvirksomheder, som kan køre i Danmark med meget lave lønomkostninger.


Udfordringerne skyldes navnlig at det i en særdeles mobil branche er meget vanskeligt at opnå en kollektiv overenskomst ved brug af traditionelle midler. Mulighederne for at tilvejebringe overenskomstmæssige vilkår på sædvanlig vis er således i realiteten meget begrænsede.


I erkendelse heraf har FH og DA, som repræsentanter for store dele af det danske arbejdsmarked også på vejtransportområdet, givet deres anbefalinger til, hvordan man via lov kan sikre fair og lige konkurrencevilkår og sikre ordnede forhold i transportbranchen.


Det er anbefalinger, som regeringen og aftalepartierne naturligvis lytter til.


Der er således enighed om, at der er behov for at løse en konkret udfordring på vejtransportområdet og via lov sikre samme rammevilkår i forhold til lønomkostninger, når danske og udenlandske transportvirksomheder kører gods på de danske landeveje. Der afsættes ressourcer til en effektiv kontrol og håndhævelse af de nye krav. Udmøntningen skal ske med afsæt i betænkningen fra det lovforberedende udvalg.


Der er ligeledes enighed om, at aftalen gennemføres i fuld respekt for foreningsfriheden og gældende kollektiv arbejdsret.


Der er endelig enighed om, at aftalen skal evalueres 2 år efter, at lovgivningen på området er fuldt ud gennemført.


1. Krav til udenlandske virksomheder
Der indføres et krav om, at udenlandske virksomheder, der udfører cabotage eller kombineret transport (på veje) i Danmark, skal aflønne chauffører med en timeløn beregnet på baggrund af omkostningsniveauet efter de kollektive overenskomster for chauffører, som er indgået af de mest repræsentative parter på godskørselsområdet, og som dækker hele landet.

Der er tale om et offentligretligt krav rettet mod de udenlandske virksomheder. Kravet til aflønning skal træde i kraft, når en ny anmeldelsesordning for udenlandske transportvirksomheder er på plads, jf. pkt. 3 nedenfor.


2. Krav til nationale virksomheder
Som betingelse for at få og opretholde en bus- eller godskørselstilladelse skal danske transportvirksomheder følge omkostningsniveauet i de kollektive overenskomster for chauffører indgået mellem de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter på transportområdet, og som er landsdækkende, eller være omfattet af en landsdækkende kollektiv overenskomst indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter, og hvis faglige gyldighedsområde dækker det pågældende arbejde.

En virksomhed eller overenskomst lever op til det lønomkostningsniveau, som følger af de retningsgivende overenskomster efter godskørselslovens § 6, stk. 3, nr. 1, når det samlede omkostningsniveau (såsom timeløn, tillæg, genebetalinger, fridage ud over ferielovens minimum, pension mv.) ikke afviger entydigt og væsentligt fra det samlede omkostningsniveau i de retningsgivende overenskomster.

Det beror på en samlet skønsmæssig vurdering, som foretages af den relevante myndighed evt. efter høring af Overenskomstnævnet, om lønomkostningerne i en virksomhed eller overenskomst lever op til det lønomkostningsniveau, som følger af de retningsgivende overenskomster efter godskørselslovens § 6, stk. 3, nr. 1. Der skal således ske en vurdering af, om de samlede lønomkostninger er på sammenligneligt niveau, med de retningsgivende overenskomster og ikke en vurdering punkt for punkt.

Ved vurderingen af, hvorvidt en virksomhed omfattet af en anden overenskomst følger det samlede lønomkostningsniveau i overenskomster indgået af de mest repræsentative parter, skal der derfor tages højde for, at overenskomstens lønelementer kan adskille sig fra den retningsgivende overenskomst, hvorfor det ikke må medføre, at virksomheden pålægges yderligere lønomkostninger, hvis den allerede lever op til det samlede lønomkostningsniveau i overenskomster indgået af de mest repræsentative parter.

Overenskomstnævnet suppleres med en repræsentant fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerside fra andre relevante overenskomstparter ved behandling af sager, der vedrører overenskomster indgået af disse. Dette følger allerede af de gældende regler.

Regeringen og aftalepartierne lægger vægt på, at der ikke indføres et krav om medlemskab af en bestemt arbejdsgiverforening/fagforening, men at man skal følge et samlet omkostningsniveau. Ligeledes er det afgørende, at der er tale om en dynamisk model, hvor de mest repræsentative arbejdsmarkedsparters landsdækkende overenskomster kan ændres over tid. Dette bygger på en vurdering af, at der er tale om betryggende og konsoliderede overenskomster på et passende niveau. Der er hermed ikke tale om, at en overenskomst gives monopol. Det er derimod repræsentativiteten i de pågældende kollektive overenskomster, der er afgørende.

Virksomheder med eksisterende kørselstilladelser skal leve op til omkostningsniveauet seks måneder efter, at lovgivningen på området er fuldt ud gennemført. Der vil dog være mulighed for dispensation i særlige tilfælde.


3. Anmeldelse og registrering for udenlandske transportvirksomheder
Udenlandske transportvirksomheder skal anmelde deres kørsler, så de danske myndigheder har mulighed for at kontrollere, om virksomhederne overholder de danske krav om aflønning.

Regeringen og aftalepartierne er derfor enige om, at der oprettes en særskilt anmeldelsesordning på transportområdet.

Anmeldelsespligten for udenlandske transportvirksomheder skal gælde for cabotagekørsel (såfremt køretøjets samlede totalvægt oversiger 3500 kg.) samt vejdelen af kombineret transport og buscabotagekørsler. 

Anmeldelsespligten gælder alene for udenlandske virksomheder med ansatte, og skal foretages senest på det tidspunkt, hvor kørslen påbegyndes.

Udenlandske transportvirksomheder skal anmelde følgende oplysninger: 
  • Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger.
  • Oplysninger om transportform.
  • Identitet af køretøj (nummerplade).
  • Dato for påbegyndelse og afslutning af kørsel.
  • Identiteten af og kontaktoplysninger på den chauffør, der udfører den pågældende kørsel.


4. Kontrol og sanktioner
Der skal etableres en effektiv kontrol, således at overtrædelse af reglerne følges af en mærkbar sanktion, som også kan have en præventiv effekt.
Kontrollen vil dels vil ske som led i politiets eksisterende vejsidekontrol og dels hos en administrativ særmyndighed. Der vil både kunne udstedes administrative tvangsbøder og gives strafferetlige sanktioner.


Dokumentationskrav
De udenlandske transportvirksomheder får pligt til at overholde en række krav til dokumentation, som skal medbringes under kørslen og kunne forevises for kontrolmyndighederne. Dokumentation i forhold til aflønningskravet omfatter blandt andet:
  • Dokumentation for anmeldelse i registeret.
  • Ansættelseskontrakt.
  • Lønsedler
  • Arbejdstidsopgørelser.


Politiets kontrol
Hvis politiet i forbindelse med en kontrol af et køretøj får en konkret mistanke om, at aflønningskravet ikke er overholdt, vil politiet gå videre med en strafferetlig efterforskning. Politiet kan inddrage særmyndigheden med henblik på en faglig vurdering.


Særmyndighedens kontrol
Særmyndighedens kontrol af aflønningskravet foretages som stikprøvekontrol og som risikobaseret kontrol. Udenlandske transportvirksomheder, som er udtaget til kontrol, har pligt til at indsende relevant dokumentation for, at aflønningskravet overholdes. Særmyndigheden kan på den baggrund, hvis det vurderes nødvendigt, anmode transportvirksomheden om at fremsende relevant dokumentation til brug for myndighedens vurdering af, om det lovfastsatte krav til aflønning overholdes.


Kontrol af danske virksomheder
Kontrollen af danske transportvirksomheder vil blive en del af Færdselsstyrelsens eksisterende administrative kontrol med danske vognmandsvirksomheder. Regeringen og aftalepartierne er enige om, at alle tilladelsesindehavere underlægges ensartet kontrol uanset deres overenskomstmæssige forhold.


Sanktioner for udenlandske virksomheder
Manglende eller mangelfuld anmeldelse udløser 10.000 kr. i bøde pr. kørsel i normaltilfælde. Bøden hæves med hæves med 100 procent i normaltilfælde anden gang bestemmelsen overtrædes, og ved hver efterfølgende overtrædelse.
Manglende overholdelse af det lovfastsatte krav til aflønning skal procentvis tage højde for det unddragne beløb, dog ikke mindre end 35.000 kr. i normaltilfælde. Bøden hæves med 100 pct. i normaltilfælde anden gang reglerne overtrædes, og ved hver efterfølgende overtrædelse.
Regeringen og aftalepartierne lægger vægt på, at bøden for manglende overholdelse af aflønningskravet skal afspejle alvorligheden i overtrædelsen. Dette skal ses i lyset af, at manglende overholdelse af aflønningskravet vil være konkurrenceforvridende, ligesom der skal tages højde for det beløb, som virksomheden vil have ”sparet” ved ikke at udbetale løn i henhold til kravet om aflønning.


Sanktioner for danske virksomheder
Sanktioner for manglende overholdelse af aflønningskravet ændres ikke.
Klik venligst

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Ny færgerute giver kortere vej til Sassnitz i Tyskland
- Ny forsøgsordning skal fremme grønne hurtigbusser i hovedstaden
- Europæiske brintalliance får Danmark som medlem
- Brint-elektrisk tog kører i regelmæssig passagerdrift i Østrig
- Lokal togoperatør skal have ny driftsdirektør
- Genstartshold kommer med anbefalingerne til at genstarte dansk eksport
- Nørresundby får nyt tankanlæg målrettet tungere køretøjer
- Brint er interessant for lastbiler - batterier er interessant for busser
- Bilejere skal teste bio-metanol
- Vores nye lastbilgeneration vil være elektrisk i 2024
- Udvalg for arbejdsmiljø repeterer gode corona-vaner
- Ny aftale om arbejdsfordeling er trådt i kraft

Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
- så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst

Klik venligstKlik venligst