Klik venligst

  
Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp
Forsiden
      
Transportnyhederne har været på nettet i 17 år
I dag - fredag 28. april - fejrer vi, at det er 17 år siden, at vi for første gang sendte en transportnyhed ud på nettet. I dagens anledning kan du tegne et abonnement til halv pris
28-04-2017 09:16
Transportjuristen skriver om tysk enighed mellem speditører og transportkøbere
I oktober sidste år kunne man her på transportnyhederne.dk læse, at forhandlerne fra henholdsvis det tyske speditions- og logistikforbund og transportkøberforbundene ikke kunne blive enige om en revision af de Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp), men at begge parter i stedet valgte at offentliggøre egne ensidige betingelser under betegnelserne ADSp 2016 og DTLB. Den nye fælles aftale indeholder som noget nyt et selvstændigt og væsentligt udvidet afsnit om ”Compliance” - efterlevelse af regler om mindsteløn og minimumsvilkår samt forpligtelser for speditørerne om at organisere chaufførers arbejde således, at foreskrevne arbejds-, køre- og hviletider overholdes
21-12-2016 13:54
Manglende information afgjorde erstatningssag
Landevejsfragtførerens viden er afgørende for, om et køretøj er mangelfuldt i CMR-konventionen og CMR-lovens forstand
23-11-2016 13:08

TRANSPORTJURISTEN SKRIVER:
Haag-reglernes artikel IV, nr. 5 er ingen begrænsning af rederens ansvar ved bulktransport

23-03-2017 17:09
Mest læste
- Vognmand og en ansat i miljøcenter er dømt for databedrageri og mandatsvig

- Renovationsbilerne i den lette ende kører på gas

- Vognmand i Kildebrønde har fået en V8’er af de nye

- Lastbilforhandler tilpasser sin organisation

- Vognmanden fra Dortheasminde har fået ny fire-akslet bil med hejs

- Palfinger Danmark har fået ny medarbejder

- Kampen om at blive dansk DAF Master mekaniker var tæt

- Knallerten uden knald er grøn og kører varer ud

Seneste kommentarer
- Scannere
- Eksportchauffør
- Udannelse
- Taxavognmand
- Der er dømt nøl, og vores folkevalgte politikkere burde skamme sig, for ikke at tage ansvar!
- Søger B kategori arbejde

Se mere debat her!

Transportøren kan have ansvar for beskadigelse af andet end det transporterede gods
I transportbranchen er skader på det transporterede gods en almenkendt problemstilling, og de juridiske regler, der regulerer transportørens ansvar i sådanne tilfælde, er kendte i branchen. Men sommetider sker det, at der i forbindelse med transportens udførelse sker skade på kundens øvrige ejendom eller personale. I sådanne tilfælde er spørgsmålet, om transportøren er ansvarlig, noget vanskeligere at svare på. I det følgende belyses, hvorledes transportørens ansvar i disse tilfælde som udgangspunkt er reguleret i dansk ret
16-01-2017 12:09

Transportjuristen ser på jernbane- og landevejstransportørens ansvar for følgeskader
Baggrunden for denne artikel er en dom afsagt af retten i Rotterdam i Holland (Rechtbank Rotterdam) umiddelbart før sommerferien. Dommen belyser jernbane- og landevejstransportørernes ansvar for følgeskader i anledning af bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af det gods, som transportørerne befordrer, og er i den forbindelse en vigtig reminder om, at såvel jernbane- som landevejstransportører også kan ifalde andre typer ansvar, som ikke er begrænset i medfør af de kendte transportkonventioner
06-10-2016 12:57

Elektroniske CMR-fragtbreve - er den sidste hindring endeligt ryddet af vejen?
Den 1. juli i år trådte en ændring af CMR-loven i kraft, der ændrer kravene til digitale signaturer i elektroniske CMR-fragtbreve. Spørgsmålet er, om denne lovændring indebærer, at det elektroniske CMR-fragtbrev nu langt om længe bliver et reelt alternativ til det ”gammeldags” papirbaserede CMR-fragtbrev

24-08-2016 14:00

Sø- og Handelsretten har afsagt en interessant dom om landevejstransportørs ansvar for tyveri af godset
De seneneste sager både for Sø- og Handelsretten og for Højesteret om landevejstransportørens ansvar for tyveri af godset under international landevejstransport har handlet om, hvorvidt landevejstransportøren har handlet groft uagtsomt i forbindelse med tyveri af godset. Sø- og Handelsretten afsagde kort før sommerferien en interessant dom om en landevejstransportørs ansvar for tyveri af det transporterede gods, der bestod af pibetobak
27-07-2016 14:06

Højesteret har talt - flypassagerer får kompensation for forsinket fly
Højesteret har for nyligt i to sager afgjort, at flyselskaber ikke kan nægte at betale kompensation til passagerer for flyforsinkelse i visse tilfælde af tekniske fejl ved flyet. Der ligger angiveligt mellem 1.300-2.000 lignende sager, som omfatter tusindvis af passagerer, på standby. Sagernes behandling har afventet afgørelserne fra Højesteret med henblik på at få afklaret, hvornår man som flypassager kan forvente kompensation for forsinkelse i anledning af tekniske fejl
20-06-2016 11:09

Nye vægtkrav til containere - transportadvokaten kommer med opdatering
I artiklen ”Lad ikke vægten gå dig på - nye vægtkrav til containere” fra 17. marts 2016 blev de nye internationale krav til verificering af bruttovægten af en læsset container beskrevet. I det følgende gives der en status vedrørende implementeringen og ikrafttrædelsen af reglerne i Danmark

31-05-2016 11:31

TRANSPORTJURISTEN SKRIVER:
Lad ikke vægten gå dig på - nye vægtkrav til containere er på vej
Én af de vigtigste internationale konventioner vedrørende handelsskibes sikkerhed, den såkaldte SOLAS-konvention (”Safety of Life at Sea”), hvis første version blev vedtaget i 1914 på baggrund af Titanic-katastrofen, er endnu engang blevet ændret af den Internationale Maritime Organisation (IMO). Den 1. januar 2016 blev konventionen ændret, så bruttovægten af en læsset container fremover skal verificeres, førend containeren må tages ombord. Kravet er ment at skulle træde i kraft internationalt 1. juli 2016 og kommer til at gælde hovedparten af de læssede containere, der herefter skal befordres til søs
17-03-2016 13:27

TRANSPORTJURISTEN SKRIVER OM TRANSPORTNSAB 2015 OG TENDER 2015
Går de organiserede speditører enegang?
Det er ikke længe siden, at blandt andre brancheforeningen Danske Speditører kunne offentliggøre, at forhandlingerne om en revision af NSAB 2000 nu var tilendebragt og at de nye NSAB 2015 træder i kraft 1. januar 2016 i såvel Danmark, Norge, Sverige og Finland. Samtidig hermed træder et nyt standarddokument benævnt ”Tender 2015”, der tager sigte på at regulere blandt andet speditørens krav på betaling for sit arbejde med at besvare tendermateriale, i kraft i de samme lande
23-12-2015 12:00

Advokaten skriver om privatpersoners vejtransport af farligt gods
Torsdag 1. januar i år trådte den seneste udgave af den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej - i daglig tale kaldet ADR-konventionen - i kraft internationalt. Herhjemme blev 2015-udgaven af ADR-konventionen implementeret i dansk lovgivning med virkning fra 3. august i år. Da ADR-konventionen alene regulerer internationale transporter, suppleres den for så vidt angår de nationale transporter af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Den seneste udgave af denne bekendtgørelse trådte i kraft 1. november i år. Privatpersoner kan skal også leve op til reglerne for vejtransport af farligt gods, hvis de transporterer godsmængder, der ikke er omfattet af danske undtagelsesbestemmelser

21-12-2015 12:44

Forhandlingerne om revisionen af de tyske speditionsbetingelser er strandet
I den forgangne måned måtte forhandlerne fra henholdsvis det tyske speditions- og logistikforbund og transportkøberforbundene indse, at man ikke kunne blive enige om den nødvendige revision af de tyske speditionsbetingelser ADSp. Dermed er der opstået en situation, hvor transportkøbere og transportører kan blive uenige. - Med henblik på at forebygge, at sådanne tvister opstår, er det derfor vigtigt at have en holdning til, hvorledes man ønsker sin egen og sin samarbejdspartners speditions-, transport-, logistik- eller lagerydelse reguleret og tage drøftelsen herom med sin samarbejdspartner, når aftalen indgås og derefter få aftalen skrevet ned, skriver advokat, ph.d., Lissi Andersen RoostAndersen under transportjuristerne
01-10-2015 11:11

TRANSPORTJURISTERNE SKRIVER:
Ryanair-sagen har faet sin afgørelse
Transportjuristerne skriver i augusts indlæg om konsekvenser for transportbranchen af Arbejdsrettens afgørelse i Ryanair og Serviceforbundets uenighed om overenskomstforhold og ret til konflikt. Eksempelvis vil en arbejdstager, der sædvanligvis udfører sit arbejde i Danmark, således i visse tilfælde kunne påberåbe sig de ufravigelige danske ansættelsesretlige regler, selvom medarbejderens ansættelseskontrakt måtte være underlagt lovgivningen i et andet europæisk land
03-08-2015 15:16

Transportjuristerne skriver om pakkerejser - nye regler på vej

Sommersæsonen er godt i gang, og mange borgere drager på ferie. EU har derfor taget skridt til at forbedre forbrugerbeskyttelsen for ferierejsende ved at reformere EU's oprindelige pakkerejsedirektiv fra 1990. Den 28. maj 2015 bekræftede Rådet således en politisk enighed om reformen af pakkerejsedirektivet, som vil opdatere de nuværende EU-regler for pakkerejser og tilpasse reglerne til udviklingen på rejsemarkedet. Derudover vil de opdaterede regler imødekomme de forskellige behov, som er opstået i forbindelse med køb af rejser i den digitale tidsalder
16-07-2015 09:00

Speditørforbunds almindelige bestemmelser er under revision
Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser, også kaldet NSAB 2000, er de standardbestemmelser, som er mest benyttet mellem nordiske ordregivere og transportudbydere/speditører. Bestemmelserne danner rammerne for speditørens og ordregiverens rettigheder og forpligtelser, herunder speditørens ansvar i for transportudførelsen
09-06-2015 11:15

Transportjuristerne: Hvem er ansvarlig landevejsfragtfører?
Der kan til tider opstå tvivl om, hvem der er den ansvarlige landevejsfragtfører, hvis godset bliver forsinket, beskadiget eller bortkommer under en landevejstransport. Det skyldes ofte den udbredte videreoverdragelse af transportopgaverne fra én transportør til en anden
07-05-2015 13:56

Ny dom har betydning for stykgodstransport til søs
Søtransportørens erstatningsansvar efter lovgivningen rummer mange problemstillinger, og det kan være svært at få et overblik over de mange bestemmelser, som søloven rummer. Det er dog gavnligt for både afsendere, modtagere og transportører af stykgods at have styr på de helt grundlæggende regler om søtransportørens erstatningsansvar i relation til netop stykgodstransporterne. Denne artikel beskriver disse grundlæggende regler, ligesom artiklen inddrager en ny dom fra Sø- og Handelsretten, der har relevans for området
31-03-2015 12:13

Selskabsloven er også relevant for transportbranchen
Midt i maj sidste år vedtog Folketinget det lovforslag til ændring af selskabsloven, der blev fremsat sidst i februar samme år. Lovforslaget blev fremsat på baggrund af en evaluering af selskabsloven, som Folketinget ved selskabslovens vedtagelse i 2009 besluttede skulle foretages to år efter lovens ikrafttræden med det formål at følge op på de erfaringer, som erhvervsliv, myndigheder og andre interessenter havde gjort sig med den nye selskabslov. Ændringerne i selskabsloven trådte i kraft 1. januar i år, og i hvert fald nogen af ændringerne har relevans for transportbranchen
03-12-2014 11:57

TRANSPORTJURISTERNE SKRIVER:
National landevejstransport i de nordiske lande - hvad gælder her?
En landevejstransport er international i CMR-lovens forstand, hvis transporten efter aftalen skal ske til eller fra Danmark eller mellem fremmede stater, af hvilke mindst den ene har tiltrådt CMR-konventionen. En transport fra Padborg til Rønne (Bornholm) bliver således ikke international og dermed omfattet af CMR-loven, blot fordi køretøjet kører gennem Sverige undervejs.
Men hvilke regler regulerer så de nationale, danske landevejstransporter, herunder fragtførerens ansvar for skade på, tab af og forsinkelse af godset?
10-10-2014 01:00

Sø- og Handelsretten er blevet en specialdomstol for sager mellem danske erhvervsdrivende om national transport
Med virkning fra 1. februar blev Sø- og Handelsrettens kompetenceområde udvidet i forhold til blandt andet behandlingen af transportretlige sager. Udvidelsen er én af konsekvenserne af en række ændringer af retsplejeloven, som har været undervejs et stykke tid
31-08-2014 23:00

Retten har dømt i en cabotagesag
Transportjuristerne skiver om en cabotagesag, der har været for retten i Aarhus. Retten fandt, at transporten af en tom container fra Tyskland til Danmark var en international transport, der efter forordningen gav vognmanden adgang til at udføre op til tre cabotagekørsler i Danmark i tilslutning til transporten
06-06-2014 08:00

Transportjuristerne ser på Incoterms
Lørdag 1. januar 2011 trådte de seneste Incoterms-regler (INCOTERMS 2010) i kraft. Incoterms-reglerne udarbejdes og forvaltes af Det International Handelskammer, International Chamber of Commerce, og de opdateres med jævne mellemrum for at reflektere ændringerne og udviklingen i verdenshandlen
14-03-2014 16:00

Højesteret afgør sag om håndpant og virksomhedspant
Transportjuristerne fra Andersen Partners i Kolding skriver her om Højesterets dom om forholdet mellem virksomhedspant og speditørens håndpanteret i medfør af NSAB 2000, paragraf 14. Sagen betegnes som "hot" i rådgiverkredse, der beskæftiger sig med transportforhold
17-02-2014 15:07

Transportjuristerne sætter fokus på blacklisting af luftfartsselskaber
Transportjuristerne skriver om den seneste udvikling i Europa, når det gælder flysikkerhed
10-01-2014 14:30

Ugens transport 38 - 2013 er på nettet
I Ugens transport 38 2013 skriver transportjuristerne om bogføringsloven og konkurser. Vi har derudover artikler om en jernbaneoperatør med øget kapacitet mod nord, arbejdspladser i forbindelse med Femern-forbindelsen og om Aabenraa Havn's betydning for lokalsamfundet
06-12-2013 11:03

Transportjuristerne skriver om Bogføringsloven og dens betydning ved konkurs
Hvis reglerne ikke overholdes, kan der, medmindre man ikke havde viden nok til at forhindre det, idømmes bøde efter bogføringsloven eller, hvis forholdet er groft, fængselsstraf efter straffelovens bestemmelser
06-12-2013 11:00

Transportjuristerne skriver om søfarendes ansættelsesforhold og nye regler
Søfarendes ansættelsesforhold giver anledning til, til tider grusomme, historier i medierne. Såvel nationalt som internationalt har der dog igennem en lang årrække været fokus på at forbedre arbejdsvilkårene for de mennesker, der arbejder til søs, og reglerne herfor udvikles løbende. Søfartsstyrelsen tilbagehold i sensommeren et liberiansk skib i Esbjerg Havn på baggrund af nye regler om søfarendes ansættelsesforhold
08-11-2013 14:00

Transportjuristerne skriver om tvistløsning - Voldgift eller domstolene
Når noget går galt i et kontraktforhold og parterne ikke gennem forhandling kan få løst tvisten, kan det blive nødvendigt at få tvisten løst ved en endelig og bindende afgørelse

07-10-2013 10:57

Droner er mere end et spørgsmål om krudt og kugler
I medierne omtales droner - førerløse fly og helikoptere - meget ofte i forbindelse med krigsreportager fra fjerne lande, men dette gængse billede af dronerne, som noget der primært anvendes i forsvarsmæssig henseende, bør nuanceres
06-09-2013 14:00

Advokaterne skriver om skibsophugning, hvor der er nye regler på vej
I de senere år har der i diverse medier og tillige fra politisk side været en del bevågenhed omkring skibsophugning. Ofte ophugges større skibe i Asien med Indien og Bangladesh som nogle af de helt store aktører på området. Og ofte sker selve ophugningen under forhold, der fra et vestligt perspektiv må anses for at være både mindre sikre og mindre bæredygtige end det, der kræves i vores del af verden
09-08-2013 09:49

Ugens transport 21 - 2013 er udkommet og ligger klar til dig
I Ugens transport skriver vi blandt andet om scrubberanlæg på færger, miljøberegning af tomattransport, og om chauffører, der holder til på et transportcenter i weekenden
28-06-2013 14:32

Transportjuristerne skriver om slow steaming - der er mere end miljøvenlig
Slow steaming - "The full story" og lidt til. Slow steaming er godt for miljøet og for rederiernes økonomi. Rederierne får en større elastik i deres tidsplan, og kunderne får måske mindre

14-06-2013 14:41

Transportjuristerne: Konnossementet - er nøglen til lasten
Sø- og Handelsretten har for nyligt taget stilling til ansvaret for udlevering af gods til modtageren uden samtidig returnering af originalt konnossement
16-05-2013 12:00

Luftfragt: De nye regler om Kendte Kunder
For tre år siden - torsdag 29. april 2010 - trådte nye EU-regler om sikkerhed inden for civil luftfart i kraft i alle EU's medlemslande. Reglerne skal være endeligt gennemført i Danmark senest 29. april 2013. Fristen, der således snart udløber, giver for tiden en del travlhed hos rigtig mange virksomheder, herunder også hos speditører og fragtagenter, der beskæftiger sig med luftfragt. Men hvad indebærer de nye regler egentlig? Og hvad vil det sige at være godkendt som Kendt Kunde under de nye regler?

11-04-2013 12:00

Ugens transport nummer 10 - 2013 - er på nettet
I dette nummer af Ugens transport skriver vi blandt andet om nye lastbilmodeller - Volvo Trucks' nye FM-serie, og Scanias Streamline anno 2013. Vi skriver også om trafikforlig og den kommende bro over Storstrømmen
21-03-2013 23:10

Varer af høj værdi var pakket neutralt i sort folie
Har det betydning for transportørens ansvar, at en chauffør ved overtagelsen af godset fra afsenderen underskriver en såkaldt "delivery note"? Kan chaufførens underskrift på en sådan "delivery note" ændre indholdet af en allerede indgået transportaftale?
07-03-2013 13:48

Nye regler forventes at gøre det vanskeligere for konkursryttere at holde sig i sadlen
Konkursrytteri er et begreb, der ofte anvendes om en persons bevidste misbrug af den begrænsede hæftelse i et aktie- eller anpartsselskab. Selskabet befries gennem en konkurs for gæld, mens aktiviteterne drives videre, blot i et nyt selskab. Har det ved selskabsstiftelsen været planlagt senere at begå konkursrytteri, kan det være strafbart som bedrageri over for kreditorerne. Og at sælge et selskabs aktiver inden en konkurs til underpriser til et nyt selskab kan være strafbart som skyldnersvig
07-02-2013 14:06

International godstransport: Der er udfordringer ved overflytning fra vej til bane
Afsporingen af et godstog i slutningen af november sidste år ved Farris i Sønderjylland blev fulgt tæt her på transportnyhederne.dk. Over syv km togskinner og sveller blev ved afsporingen ødelagt, og godstogstrafikken gennem Danmark til og fra Tyskland lå dermed stille, idet den først efter nogle døgn blev omdirigeret via Tønder
10-01-2013 10:00

Partnere forlader advokat-firma og skaber egen virksomhed i Kolding
Partnerne bag Letts Kolding-kontor er brudt ud for at skabe en ny advokatvirksomhed. Det nye firma - Andersen Partners - melder ud med store ambitioner og vil nå dem ved at fokusere på at forstå klienternes forretning og levere klar rådgivning, der er til at forstå
08-01-2013 20:57

Passagerrettigheder: EU-Domstolen har afsagt en ny dom vedrørende kompensationsret i tilfælde af flyforsinkelse
EU-Domstolen har for ganske nyligt slået fast, at dens tidligere afgørelse i den såkaldte Sturgeon-sag fra 2009 var korrekt, og Domstolen har dermed opretholdt luftfartsselskabernes forpligtelse til i visse tilfælde af forsinkelser at udbetale kompensation til de berørte passagerer
08-11-2012 11:08

Elektroniske CMR-fragtbreve - Et skridt nærmere nutiden
Af advokat, Ph.d., Lissi Andersen Roost (lar@lett.dk) og advokatfuldmægtig, Ph.d., Kenneth Melancton Nielsen (kmn@lett.dk), Lett Advokatfirm, Kolding
01-11-2012 12:00
-

Klik venligst

Klik venligst

Klik venligst

Klik venligstKlik venligst

Klik venligst