Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp
Forsiden
      

Transportjuristerne skriver om Bogføringsloven og dens betydning ved konkurs

Fredag 6. december 2013 kl: 11:00
Share  


Af: advokatfuldmægtig Christian Holm Henriksen, advokat, ph.d., Lissi Andersen Roost og advokat, ph.d., Kenneth Melancton Nielsen, Andersen Partners

Hvis reglerne ikke overholdes, kan der, medmindre man ikke havde viden nok til at forhindre det, idømmes bøde efter bogføringsloven eller, hvis forholdet er groft, fængselsstraf efter straffelovens bestemmelser

Når en virksomhed går konkurs, overtager en kurator rådigheden over den pågældende virksomhed. Kurators opgaver i forhold til den konkursramte virksomhed er mangeartede, men helt grundlæggende er det kurators primære opgave at sætte sig ind i forholdene i den konkursramte virksomhed med henblik på at kunne varetage samtlige kreditorers interesser


Processens tidsmæssige udstrækning (og succesrate) afhænger af flere parametre, herunder blandt andet størrelsen på virksomheden og omfanget og typen af virksomhedens aktiviteter. Men også virksomhedens bogføring er i denne henseende af meget stor betydning. 


Virksomhedens bogførings- og regnskabsmateriale er en af kurators væsentligste kilder til at få klarlagt, hvilke muligheder, der er for den konkursramte virksomhed og dennes kreditorer og debitorer. 


Bogførings- og regnskabsmateriale er også til stor hjælp, når kurator skal undersøge eventuelle omstødelige dispositioner, det vil sige dispositioner, som virksomheden har foretaget forud for konkursen, og som kan ophæves og tilbageføres.


Kravene til en virksomheds bogføring findes i bogføringsloven. Manglende overholdelse af bogføringslovens forpligtelser kan medføre straf, hvorfor en virksomheds ledelse bør være særdeles opmærksom på, hvordan den administrerer virksomhedens bogførings- og regnskabsmateriale.


Bogføringspligten i medfør af bogføringsloven påhviler som udgangspunkt alle danske virksomheder, og der sondres således ikke mellem virksomhedens juridiske status, selskabsform eller hæftelsesforhold i øvrigt. Loven indeholder et krav om, at virksomheden skal overholde "god bogføringsskik". 


Hvordan og hvornår kravet opfyldes, afhænger af mange faktorer. Virksomhedens art og omfang og antallet af transaktioner er nogle af de mest afgørende momenter. Loven opstiller dog ikke snorlige og detaljerede regler. 


God bogføringsskik er derimod en såkaldt retlig standard på linje med andre retlige standarder i lovgivningen, f.eks. god forretningsskik og god markedsføringsskik. God bogføringsskik kan beskrives som, hvad der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.


Som erhvervsdrivende har man endvidere pligt til at opbevare alt bogførings- og regnskabsmateriale på betryggende vis i fem år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Opbevaringen skal ske på en måde, som i hele opbevaringsperioden gør det muligt selvstændigt og entydigt at finde frem til relevant bogførings- og regnskabsmateriale. 


I personligt drevne virksomheder, der ikke er omfattet af selskabslovgivningen, er både ejeren, en eventuel leder af virksomheden og de, der fysisk står for bogføringen, ansvarlige for, at bogføringslovens regler overholdes.


Hvis reglerne ikke overholdes, kan der, medmindre man ikke havde viden nok til at forhindre det, idømmes bøde efter bogføringsloven eller, hvis forholdet er groft, fængselsstraf efter straffelovens bestemmelser. 


For virksomhedens ejer betyder det, at denne skal sørge for, at der er etableret et forsvarligt system, hvor det er klart, hvad der skal bogføres, hvornår det skal bogføres, og hvordan bogførings- og regnskabsmateriale skal opbevares. Hvis den bogføringspligtige opdager, at systemet ikke fungerer, f.eks. fordi reglerne ikke følges, eller fordi regnskabsoplysninger ser forkerte ud, skal vedkommende sørge for, at rette op herpå. 


Ifølge konkursloven har en kurator pligt til at gå til politiet, hvis kurator tror, at der er grundlag for en efterforskning mod skyldneren/det konkursramte selskab. Er der tale om særligt grove overtrædelser af bogføringslovens regler, vil der som nævnt tidligere kunne straffes efter reglerne i straffeloven, hvis der er handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Dette vil især kunne være aktuelt, hvis der er bilag, der burde have været bogført, men som blev holdt uden for bogføringen, hvis skyldneren bevidst har slettet bogføringen eller dele deraf, eller hvis skyldneren på tilsvarende måde har søgt at forhindre, at offentlige myndigheder kan bruge bogføringen til at kontrollere virksomheden. 


Der kan herudover opstå spørgsmål om erstatningsansvar, hvis kreditorerne eller andre har lidt tab som følge af, at regnskabsoplysninger har været fejlagtige, eller fordi bogføringen var ukorrekt og mangelfuld. Dette er imidlertid ikke reguleret i bogføringsloven, men følger af de almindelige danske erstatningsregler.


For aktie- og anpartsselskabers vedkommende er ansvarsfordelingen med hensyn til bogføringen delvist beskrevet i selskabsloven. 


Bestyrelsen skal sørge for, at der en forsvarlig organisation. 
Direktionen skal varetage den daglige ledelse i overensstemmelse hermed. 


For andre med bogføringspligter i selskabet svarer forpligtelserne til, hvad der gælder ved personlige virksomheder, jf. hvad der er beskrevet ovenfor. Overtrædelse af de forpligtelser, selskabslovgivningen pålægger ledelsen, er strafbelagt i medfør af selskabslovgivningen. Hvis overtrædelsen af selskabslovgivningen ligeledes indebærer, at der sker grove overtrædelser af bogføringslovgivningen, vil ledelsen endvidere kunne straffes for dette, hvis den vidste eller burde vide dette.


Kuratorer rundt omkring i landet er blevet mere og mere opmærksomme på at indgive anmeldelse til politiet, hvis noget virker mistænksomt i forbindelse med konkursbehandlingen. Dette har resulteret i, at flere af landets politikredse har oplevet en stor stigning i antallet af anmeldelser om overtrædelser af bogføringslovens bestemmelser.


Domstolene har som følge heraf ligeledes øget fokus på problemet, og der er eksempelvis for relativt nyligt afsagt flere domme på området. I foråret 2013 blev der ført en række sager ved Københavns Byret vedrørende overtrædelser af bogføringsloven. 


En række direktører, daglige ledere og aktionærer blev her idømt mellem 7 og 14 dages betinget fængsel for ikke at have sikret, at bogføringen var tilrettelagt og udført i overensstemmelse med god bogføringsskik, og ikke at have sikret at selskabernes indtægter og udgifter blev bogført i fuld omfang, ligesom de havde undladt at opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år.


Den øgede fokus på manglende overholdelse af bogføringslovens regler bør, sammen med de nye regler om konkurskarantæne, der snart træder i kraft, og som tidligere er blevet omtalt på transportnyhederne.dk, gøre det endnu vanskeligere for blandt andre de såkaldte konkursryttere at udøve deres metier. 


Klik venligst

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Transportjuristerne giver et overblik over de nye Incoterms 2020
- Cyberangreb og erstatningsansvar i transportsektoren
- Transportjuristerne skriver om kommende regler om leveringsvilkår
- Transportjuristerne skriver om nye EU-regler om droner
- Speditionsvirksomhed dømt for medvirken til ulovlig godskørsel
- Transportjuristerne skriver om den nye tilladelsesordning for varebiler
- Skibsophugningsforordningen er trådt i kraft
- Myndighederne råder til at være forberedt på det værste
- EU-Parlamentets transportudvalg har nedstemt vejpakken - men er enige om nye cabotageregler
- Højesterets dom åbner for at føre sager i Danmark
- Vestre Landsret har afsagt ny dom om anvendelsen af Incoterms
- Transportjuristerne har set nærmere på højesteretsdom om flyrejser

Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
- så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst

Klik venligst

Klik venligstKlik venligst