INTERNATIONAL ARBEJDSORGANISATION:

Søfarendes arbejdsforhold forsømmes

Fredag 12. marts 2021 kl: 10:22
Af: advokat (H), ph.d., Lissi Andersen Roost og stud.jur. Carl-Erik Lauritzen, Andersen Partners Advokatfirma

Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) udtalte i december sidste år, at lande verden over har forsømt søfarendes rettigheder under corona-pandemien og dermed overtrådt en række grundlæggende bestemmelser under konventionen om søfarendes arbejdsforhold fra 2006 (Maritime Labour Convention - MLC)

Den Internationale Arbejdstagerorganisation, der hører under de Forenede Nationer (FN), har på baggrund af en række anmærkninger fra det Internationale transportarbejderforbund (ITF) og International Chamber of Shipping (ICS), udtalt, at lande verden over, ikke har formået at efterleve minimumsstandarder for beskyttelse af søfarendes rettigheder som givet under MLC (2006). 


Konventionen, der blandt andet fastlægger grundlæggende rettigheder såsom adgang til sundhedspleje, hjemtransport, årlig ferie og orlov, er ifølge ILO ikke blevet overholdt, om end ILO har adresseret overtrædelserne og udfordringerne under corona-pandemien gentagende gange overfor konventionsstaterne. 


Udtalelsen, der er den første af sin art, kommer i lyset af, at nationale rejsebegrænsninger har afskåret omkring 400.000 søfarende fra at komme hjem, og dermed fordret længere udmønstringer end konventionens foreskrevne maksimum på 12 måneder. Betydningen heraf er, at søfarende fratages deres ret til hjemsendelse, årlig ferie og ikke mindst landlov, der for de fleste søfarende er et kærkomment afbræk fra livet til søs. 


Udover de længere udmønstringer er flere søfarende tillige afskåret fra lægehjælp i land. De har således ingen adgang til kvalificeret lægebehandling, da de fleste skibe ikke har medicinsk uddannet personale, som det kendes fra land. Det udgør en væsentlig risiko for søfarendes vé og vel, og ILO’s generalsekretær Guy Ryder udtaler i forlængelse heraf: 


”De problemer, som søfarende står over for som følge af bestræbelserne på at begrænse virussen, har varet uacceptabelt længe. Disse nøglemedarbejdere fortsætter med at transportere den mad, medicin og varer, vi har brug for, men deres længerevarende perioder til søs og afløsernes manglende evne til at befri dem er simpelthen uholdbar”


Force majeure
Selvom om corona pandemien indledningsvist ændrede de gængse arbejdsgange på baggrund af force majeure-betragtninger, tydeliggør ILO i sin udtalelse, at force majeure ikke længere kan påberåbes fra det øjeblik, der er mulighed for at overholde bestemmelserne i MLC (2006) - heller ikke selv om det er vanskeligt eller besværligt. 


Begrebet "force majeure", der som oftest forekommer i kontrakter mellem to parter, for eksempel en arbejdstager og en arbejdsgiver, betyder i sin enkelthed, at en eller begge parter i kontrakten kan fritages fra sine forpligtigelser, så længe der foreligger en ekstraordinær og uforudsigelige situation, der er ude af parternes kontrol og dermed indebærer, at kontrakten er umulig at opfylde. 


Der stilles således ganske strenge krav til påberåbelsen af force majeure, der vel at mærket også medfører, at parten, der gør force majeure gældende, løber en standpunktsrisiko i form af misligholdelse af aftalen, såfremt det skulle vise sig, at der ikke forelå en force majeure-begivenhed på tidspunktet for påberåb heraf.


Med afsæt i selvsamme betragtning, opfordrer ILO i sin udtalelse, alle konventionsstater til straks at gennemføre alle nødvendige foranstaltninger, der skal til for at imødekomme ​​søfarendes rettigheder, og dermed overholde deres forpligtelser i henhold til MLC 2006, idet pandemien næppe udgør en uforudsigelig begivenhed længere. 


Nøglearbejdere og manglende samarbejde
Som led i førnævnte foranstaltninger, tilskynder ILO tillige overfor verdenssamfundet, at søfarende anerkendes som nøglearbejdere, som derved både gør det nemmere for søfarende at af- og påmønstre, men også at nyde godt af de rettigheder som fastsat af MLC (2006).


Udmeldingen er i tråd med FN’s resolution fra juni 2020, hvori selvsamme opfordring blev givet til verdens nationer i håbet om at normalisere forholdene til søs. Om end, det til stadighed kun er hvert fjerde medlemsland af verdens søfartsorganisation, IMO, der anerkender søfarende som nøglemedarbejdere, og derfor kun få lande der muliggør en grad af overholdelse af MLC (2006). 


I forlængelse heraf, udtaler ILO, at konventionens indledende artikel 1 om samarbejde mellem stater for at sikre en effektiv gennemførsel og håndhævelse af konventionen, ikke er blevet overholdt.  


Netop samarbejdet mellem stater, er ifølge ILO særligt relevant i krisetider og vil i mangel herpå, underminere konventionen og gøre den illusorisk. 


ILO opfordrer derfor konventionsstaterne til at vedtage de nødvendige foranstaltninger i samråd med relevante interessenter, for derved yderligere at sikre en effektiv gennemførelse og håndhævelse af konventionen.


Klik venligst

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.