Fra årsskiftet gælder der ændrede regler for flyvning med droner

Tirsdag 19. december 2017 kl: 14:08
Af: advokat Lissi Andersen Roost, advokatfuldmægtig Rasmus Hjalte Niess Bak og stud.jur. Maria Duus, Andersen Partners Advokatfirma

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har revideret bydrone- og landdronebekendtgørelserne. Ændringerne, der træder i kraft 1. januar 2018, medfører blandt andet en skærpelse af kravet om praktisk flyveerfaring, mulighed for at fravige vigepligtsreglerne og ændrede regler om flyvehøjder og afstandskrav

Bydronebekendtgørelsen vedrører flyvning med droner i bymæssigt område. Den nye bydronebekendtgørelse erstatter med virkning fra den 1. januar 2018 den gamle bydronebekendtgørelse fra 2016. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har siden den gamle bekendtgørelses ikrafttræden indhentet erfaringer fra dronebranchen og andre, som har medført blandt andet følgende ændringer og tilpasninger i den nye bydronebekendtgørelse: 


I bymæssigt område er det fortsat kun tilladt at flyve med mindre droner (startvægt på maksimalt 25 kg) i professionelt øjemed. Alle droneførere, som vil flyve med droner i bymæssigt område med et professionelt formål, skal endvidere have et dronebevis, som forudsætter praktisk flyveerfaring. Kravet om praktisk flyveerfaring ændres fra den 1. januar 2018 dog fra tre til fem timer, og alle dronekategorier vil fremover være omfattet af kravet. Ønsker man derfor at tage et dronebevis, skal man fra den nye bekendtgørelses ikrafttræden have flyveerfaring i form af mindst 15 flyvninger med en samlet flyvetid på mindst fem timer uden for bymæssigt område. Flyveerfaringen skal være opnået inden uddannelsen påbegyndes og kan opnås ved flyvning med alle typer droner. Har droneføreren et dronebevis til flere dronetyper eller dronekategorier, opnås flyveerfaring ved at gennemføre flyvninger med den tungeste dronekategori. Dette er en skærpelse i forhold til de nugældende regler, som alene kræver tre timers praktisk flyveerfaring for droner, som vejer over 1½ kg.


Der er herudover indsat en ny bestemmelse i den nye bydronebekendtgørelse, som gør det muligt at fravige visse af vigepligtsreglerne. Vigepligtsreglerne bestemmer, at en drone ikke må flyve så tæt på andre droner, at der kan opstå fare for sammenstød, og at droners vigepligt for anden lufttrafik skal overholdes. Nogle af vigepligtsreglerne kan ifølge den nye bekendtgørelse fraviges, såfremt de involverede droneførere har aftalt dette inden flyvningen. Man kan for eksempel fravige, at en drone har højre vigepligt set i forhold til sin styrede kurs for foranliggende droner, som er ved at blive indhentet. En drone har dog altid ubetinget vigepligt for bemandede luftfartøjer.


Ifølge den gældende bydronebekendtgørelse må man ikke overflyve luftfartshindringer, som er højere end 120 meter. Man må alene flyve op til samme højde som luftfartshindringen, såfremt man holder sig inden for 25 meter af forhindringen. Dette ændres med den nye bekendtgørelse, således at det fremover er muligt er overflyve visse luftfartshindringer, der overstiger 120 meter, med højst 25 meter. Ligger luftfartshindringen nærmere end 6 km fra en offentlig godkendt flyveplads eller nærmere end 8 km fra en militær flyvestation, må luftfartshindringen dog ikke overflyves.


Ifølge den nye bydronebekendtgørelse kan bestemmelserne i bekendtgørelsen fraviges, hvis flyvningen foregår i henhold til et standard scenarie, der er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Godkendte standard scenarier offentliggøres på hjemmesiden droneregler.dk og kan anvendes af droneoperatører, der udfører redningsberedskabsflyvning med droner. 


Herudover er der med den nye bydronebekendtgørelse indført krav om afstand under flyvningen på fem meter til strømførende ledninger samt afstand på 1 km til lægehelikopterflyvepladser.   


Landdronebekendtgørelsen vedrører flyvning med droner uden for bymæssigt område. Ifølge såvel den gældende landdronebekendtgørelse som den nye landdronebekendtgørelse skal ejeren af en drone, som ikke er en mikrodrone, være registreret hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, medmindre flyvningen foregår fra en godkendt modelflyveplads og i det dertil knyttede luftrum.  Droneføreren skal endvidere have et dronetegn, med mindre føreren allerede har et dronebevis eller er medlem af en anerkendt modelflyveorganisation, eller dronen er en mikrodrone (startvægt under 250 g og med en hastighed, som ikke kan overstige 50 km/t). 


Med den nye landdronebekendtgørelse er der foretaget en række ændringer af den gældende bekendtgørelse fra 2017. Således ændres afstandskravet under flyvning til bygninger, som anvendes til beboelse, erhverv, rekreative formål og dyrehold, fra 100 meter til 50 meter, da det tidligere afstandskrav blev vurderet til at være for restriktivt. 

Herudover er der i den nye landdronebekendtgørelse ligesom i den nye bydronebekendtgørelse indsat en bestemmelse om flyvning med droner, der anvendes i forbindelse med redningsberedskabet. Der er endvidere indsat en ny bestemmelse om modelflyvepladser med tilhørende luftrum, hvorefter en modelflyveplads skal være godkendt af en organisation, der er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Med den nye landdronebekendtgørelse er der på samme måde som i den nye bydronebekendtgørelse indført et krav om afstand under flyvning på 2 km til lægehelikopterflyvepladser. 


Manglende overholdelse af bekendtgørelsernes regler kan medføre bødestraf, som i særlige tilfælde kan stige til fængselsstraf indtil 1 år i medfør af luftfartslovens regler. Det er derfor vigtigt, at man sætter sig ind i de nye regler, før de træder i kraft. 


Transportjuristerne ønsker alle læsere en glædelig jul og et godt nytår!


Klik venligst

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.